Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Yoksulluk Nafakası Dilekçe Örneği

…….. …. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI    :   

DAVACI VEKİLİ    :   

DAVALI    :   

DAVA KONUSU    :    Davalının aylık ………………. (……………) TL.- yoksulluk nafakası ödemesine karar verilmesi talebidir

OLAYLAR    :
1.    Müvekkilim ………………… ile davalı …….., ………… tarihinde evlenmişlerdir. Evliliklerinden biri … diğeri ….. yaşında olmak üzere iki …. çocuğu dünyaya gelmiştir. Evlilik birliği, son zamanlarda davalının kusurlu davranışları neticesinde müvekkilim için çekilmez hale gelmiştir. Söz konusu olumsuzluklar müvekkilimin  iş hayatına da olumsuz bir şekilde yansımıştır. Taraflar evliliklerinin ilk günlerinde mutlu bir evlilik tablosu çizmelerine rağmen özellikle ikinci kızları olan ………..'nin doğumundan sonra Davalının evlilik birliğindeki tutum ve davranışları tamamen değişmiş, huysuz, geçimsiz bir hal almıştır.
2.    Evlilik birliğinin artık çekilmez bir hal almasından dolayı müvekkilim tarafından açılan boşanma davası sonucunda ……. …Asliye Hukuk Hakimliğinin ………… tarih, ……/… esas ve …../… karar numaralı ilamı ile boşanmaya karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir. Söz konusu kararda evlilik birliğinin davalı ……….' ın kusurlu hareketleriyle sona erdiği, başka bir ifade ile davalının kusurlu olduğu açıkça ifade edilmiştir.
3.    Davalının boşanmadan önce müvekkilimi gerek aile büyüklerinin yanında gerekse iş arkadaşları ve özellikle patronunun yanında sürekli küçümseyerek hakaret etmesi, müvekkilimde kalıcı komplekslere yol açarak toplum içine çıkmasına engel olarak ve psikolojik sorunlar yaşamasına yol açmıştır. Boşanmadan sonra müvekkilimin yaşamış olduğu psikolojik sorunlar işinden de atılmasına neden olmuştur. Müvekkilimin psikolojik rahatsızlığı, hiçbir yerde çalışamamasına yol açmaktadır. Davalı ise büyük bir zenginlik ve lüks içinde yaşamakta, gününü gün etmektedir.
4.    Müvekkilimin evlilik birliğinde yaşadığı psikolojik sorunlar ve boşanmasından sonra ortaya çıkan psikolojik hastalığı nedeniyle hiçbir yerde çalışamaması, onun maddi olarak büyük sıkıntılar yaşmasına neden olduğundan, hatta ilaç ve tedavi masraflarını dahi karşılayamadığından yoksulluk nafakası talebiyle iş bu

HUKUKİ SEBEPLER    :    Medeni Kanunun m. 175 ile ilgili hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :    Boşanma kararı, nüfus kayıtları, doktor raporları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, davalını aylık ………………. (…………….) TL.- yoksulluk nafakası ödemesine, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…
Davacı Vekili
Av. ………………..
EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği,
2.)    Nüfus kayıtları örneği
3.)    Boşanma kararı
4.)    Doktor raporları.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder