Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

KİRA SÖZLEŞMESİNİN YENİ KOŞULLARA UYARLANMASI

…………... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

DAVACI (KİRACI)    :   


VEKİLİ    :   


DAVALI (KİRALAYAN)    :


KONUSU    :    Kiranın değişen ekonomik koşullara göre yeniden uyarlanması talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :
1.    Müvekkilim davalı …………………. ile, …………... Sok. ……………… adresinde bulunan evi için …/…../….. tarihli .. yıllık aylık kira bedeli ……. Amerikan Doları olan bir kira sözleşmesi imzalamışlardır.
2.    Kira sözleşmesinin yapılmasından bir yıl geçmeden …………… tarihinde ekonomik kriz patlak vermiştir. Amerikan Doları biz kira sözleşmesini yaparken ……...- TL iken şu anda ………….-TL olmuştur.
3.    Ekonomik krizin çıkacağı ve Amerikan Dolarının bu kadar yükseleceğini müvekkilimin kira sözleşmesinin imzalanması sırasında öngörmesi mümkün değildir. Müvekkilim 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan bir memurdur.
4.    Müvekkilimin maaşı kira sözleşmesinin imzalandığı tarihte Amerikan Doları bazında …… Amerikan Doları iken şu andaki maaşı ……..Amerikan Dolarına tekabül etmektedir.
5.    Görüldüğü üzere kira bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte müvekkilimin maaşının 1/3'ü iken şu anda yarısından bile fazladır. Bu durumda müvekkilimin kira bedelini ödemesi imkansızdır. Çünkü müvekkilim evli ve iki çocuk babasıdır. Çocukları okula gitmekte onların okul masraflarını da karşılamak zorundadır.
6.    Açıklanan nedenlerle işbu kira bedelinin uyarlanması davasının açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    BK, MK, Yargıtay İçtihatları ve yasal tüm mevzuat

SUBUT DELİLLER    :    Kira sözleşmesi, maaş bordrosu, makbuzlar, keşif, bilirkişi incelemesi ve yasal her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda arz edilen nedenlerle, müvekkilimin aylık kira bedeli olan ….. Amerikan Doları'nın değişen ekonomik koşullara uyarlanması suretiyle aylık ……. Amerikan Dolarına düşürülerek kira bedelinin Türk Lirasına çevrilmesine ve yargılama masraflarıyla ücreti vekaletin davalı taraftan alınmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.
               ……/……/200…
               Davacı Vekili
              
EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği,
2.)    Kira sözleşmesi,
3.)    Maaş bordrosu örneği.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder