Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Borca itiraz dilekçesi örneği

İSTANBUL 1. iCRA MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE

Dosya No          : 2008- 133
Dilekçe konusu  : Borca itiraz dilekçesi
İtirazlarım           : Ödeme emrini 21.03.2008 tarihinde aldım, süresinde itiraz ediyorum. Borcun anparasına bir itirazım yoktur ABC mağazasıyla yaptığım kredili ve taksitli satış sözleşmesi gereğince alışveriş yaptım ve maddi imkansızlıklarım deneniyle ödeyemedim. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Ancak geç ödeme halinde uygulanacak faiz yıllık %50 olarak belirlenmiş olmasına rağmen ödeme emrinde %75 faiz istenmiş olup, 750 YTL tutarındaki hesaplanmış faiz de 500 YTL olmalıydı. Fazladan istenmiş olan 250 YTL ye itiraz ediyorum.
 İtitazımın kabulü ile takibin itiraz ettiğim 250 YTL açısında durdurulmasını arz ve talep ederim.

                                                                                                    Ali
Eki: Nüfus Cüzdanı fotokopisi                                                   (imza)


Çek Senet nedeniyle kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği :

İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE
(İcranın Durdurulması taleplidir)

Borca itiraz eden
Davacı                   : Ali
Davalı  Alacaklı    :  Veli
İcra dairesi
ve Dosya no         : İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2008-2 sayılı dosyası
Dava konusu         : Kambiyo takibine ve borca itiraz
Açıklamalar          :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini 12.04.2008 tarihinde tebliğ aldım. Süresinde mahkemenize itiraz ediyorum.
2- Senedin asli unsurlarından olan tanzim tarihi senette bulunmadığından, takibe konu belge senet niteliğini taşımamakta olup, kambiyo takibine konu edilemez.
3- Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödeme emrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda haciz işlemi yapmaması için takibin bir miktar teminat yatırmam karşılığında durdurulmasını talep ediyorum.
Sonuç ve İstem    : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibin durdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini, haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine karar verilmesini arz ederim.

                                                                               Davacı Ali
                                                                                  (İmza)
** Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı
** 2 adet davetiye ve bunları posta pulu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder