Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

NİŞANIN BOZULMASINDAN DOĞAN TAZMİNAT VE İADE TALEBİ

……………ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI    :   


DAVACI VEKİLİ    :   


DAVALI    :   


DAVA KONUSU    :    Nişanın bozulmasından dolayı nişan hediyelerinin Medeni Kanunun 122. maddesi hükümleri gereğince iadesi veya bedellerinin tazmini talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :
1.    Müvekkilim ……… ile davalı …………. bundan .. yıl önce ……./…./… tarihinde nişanlanmışlardır. Nişanlılık dönemlerindeki ilişkileri gayet iyi olmasına karşılık davalı ……………. ortada hiçbir sebep yokken ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yaklaşık bir ay önce nişanı bozduğunu müvekkilim …………. bildirmiş bulunmaktadır. Bunun üzerine taraflar arasında karşılıklı tartışmalar yaşandığından ve birbirlerine karşı ağır sözler sarf edildiğinden nişanlıların tekrar bir araya gelmeleri de mümkün değildir.
2.    Gerek nişan töreni yapılırken gerekse nişanlılık döneminde müvekkilim, aşağıda listesini vermiş olduğumuz eşyaları nişan hediyesi olarak ……………….' a vermiştir. Ancak müvekkilimin sözlü taleplerine rağmen davalı ………… söz konusu nişan hediyelerini geri vermeye yanaşmadığından iş bu davanın açılması gereği doğmuştur.
3.    Müvekkilim ………… Davalı ……….. a vermiş olduğu nişan hediyeleri ve tutarları şu şekildedir;

HUKUKİ SEBEPLER    :    Medeni Kanun m. 122, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER    :    Nişan Hediyelerine ilişkin faturalar, tanık ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ    :    10 gündür

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıdan sayılan nedenlerden dolayı listesi ve tutarları verilen nişan hediyelerinin davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, bunun mümkün olmaması halinde hediyelerin toplam tutarı olan ………………...TL.-'nin müvekkilime ödenmesine, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

               ……/……/200…
               Davacı Vekili
              
EKİ
1.)    Onanmış vekaletname örneği
2.)    Nişan hediyelerine ilişkin faturalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder