Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

BORÇTAN KURTULMA DAVASI

…. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI (BORÇLU)    :   

DAVACI VEKİLİ    :   

DAVALI (ALACAKLI)    :   

DAVA KONUSU    :    Borçtan kurtulma davasıdır.

OLAYLAR    :
1.    Davalı ……………………, alacağı olduğu iddiasıyla Müvekkilim ………………… aleyhinde …….. İcra Müdürlüğünün …………/… esas sayılı takip dosyasıyla genel haciz yoluyla ……………… (…………………..) TL.'lık icra takibi başlatmıştır. Ancak yapılan takibin dayanağı olan senetteki borç müvekkilim tarafından daha önceden ödendiği için borcun tamamına itiraz edilmiş ve icra takibi durmuştur.
2.    İcra takibinin durması karşısında alacaklı, İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvuruda bulunmuş ve İcra Tetkik Mercii Hakimliği de Müvekkilimin bankaya yaptığı ödemeye ilişkin dekontları gösterememesinden dolayı itirazın geçici olarak kaldırılmasına kararı vermiştir.
3.    Ancak müvekkilim şu anda bankanın yıllık ekstrelerini almış ve orada da açıkça görüleceği üzere alacaklıya olan borcunu ödemiş bulunmaktadır. Sayın mahkemeniz tarafından yapılacak olan inceleme sonucunda müvekkilimin borcunu ödemiş olduğu görülecektir. İİK. m. 69 hükmü gereğince yatırılması gerekli olan teminat mahkeme veznesine yatırılmış olup örneği ekte sunulmuştur.
4.    Müvekkilim alacaklının borcunu ödemesine rağmen yaptığı itirazın geçici olarak kaldırılmasından dolayı, İİK. m. 69 gereği iş bu borçtan kurtulma davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    İİK. m. 69 ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :… İcra Müdürlüğünün …….… esas sayılı takip dosyası, Banka ekstresi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, müvekkilimin alacaklıya söz konusu borcunun olmadığının tespitine, davalının % 15 tazminata mahkum edilmesine ve yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/200…
Davacı  Vekili
EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği,
2.)    Banka ekstresi
3.)    Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz örneği

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder