Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

Davaların birleştirilmesi dilekçesi

… MAHKEMESİNE

DAVALI                                            :
VEKİLİ                                             :
DAVACI                                           :
VEKİLİ                                             :
KONU                                               : Mahkemenizde görülmekte bulunan …/… sayılı dava dosyası ile, …/… sayılı dava dosyalarının birleştirilerek görülmesi talebi.
AÇIKLAMALAR                             :
1-) Müvekkilim adına mahkemenizin …/… sayılı dosyası ile dava konusu zeytin mahsulünün aynen iadesi veya bedeli olan … TL tahsiline ilişkin Alacak Davası açmış idik. Dava halen derdesttir.
2-) Davacı taraf ise mahkemenizde müvekkilime karşı intifa hakkının geçersizliği nedeniyle tespit davası açmış bulunmaktatır.
3-) Mahkemenizde görülmekte olan her iki dava arasında sıkı bir bağlantı bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar aynı olup, davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu nedenlerden dolayı davaların birleştirilmesi talebinde bulunmak zorunlu hale gelmiştir.
YASAL NEDENLER                    : 1086 SK. md. 45, HUMK ve ilgili mevzuat.
YASAL DELİLLER                      : Dava dosyaları.
SONUÇ VE  TALEP                : Yukarda açıkladığımız nedenler çerçevesinde görülmekte olan söz konusu davalar arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki  davanın da mahkemenizde derdest olmasından dolayı …/… sayılı dava dosyasının …/… sayılı  dava dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davalı Vekili
Av.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder