Pages

1 Aralık 2010 Çarşamba

KİRALANANDA KİRACININ VERDİĞİ ZARAR NEDENİYLE TAZMİNAT

…………… ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI     :   


VEKİLİ    :   


DAVALI     :   


DAVA KONUSU    :    Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla  tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :
1.    Davalı ……………, mülkiyeti müvekkilim …………….'ye ait olan ve …………… ili, ………….. ilçesi …………….. sokak No: ../… adresinde bulunan dairede …/…/…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmuş ve …/…./……. tarihinde de söz konusu daireyi tahliye etmiştir.
2.    Ancak davalı, söz konusu daireyi tahliye edip müvekkilime teslim ederken, daireyi teslim aldığı gibi teslim etmemiştir. Nitekim, davalıyla müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesinin özle hükümler başlığını taşıyan kısmın .5. maddesinde kiralananın mevcut durumu tespit edilmiş ve kiracının kullanımına bırakılan daire içindeki eşyalar da tek tek sayılmak suretiyle belirlenmiş, 6. maddesinde de davalının "kiralananı teslim aldığı şekliyle aynen kiralayana teslim etmekle yükümlü" olduğu düzenlenmiştir.
3.    Ancak davalı, kira sözleşmesinin söz konusu hükümlerini ihlal etmiş ve kiralananı aldığı gibi geri iade etmemiş, kiralananda bulunan eşyaların büyük bir kısmını kırıp döktüğü gibi, bir çok eşyayı da kullanılamaz hale getirmiştir. Bu nedenle …….. Sulh Hukuk Hakimliğinin …../… D.İş. Sayılı dosyasıyla yapılan tespit sonucu, müvekkilimin yaklaşık ………………….. TL.- zararının meydana geldiği de tespit edilmiş bulunmaktadır.
4.    Müvekkilim tarafından söz konusu zararların karşılanması için davalıya …………... Noterliğinin ……/…./…… tarih ve ………. yevmiye numaralı ihtarnamesi ile başvurulmasına rağmen davalı herhangi bir şekilde söz konusu olduğu zararları ödememiştir.
5.    Bu itibarla, kiralananı müvekkilime teslim aldığı şekliyle geri iade etmeyen davlının neden olduğu ……………….-'lik zararın tahsiline karar verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER    :    Borçlar Kanunu m. 266 ve diğer maddeleri, 6570 Sayılı Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER    :    …./…/…….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, ……... Noterliğinin …/…./…… tarih ve …………. yevmiye numaralı ihtarnamesi, ……………. Sulh Hukuk Hakimliğinin ………………/… D.İş. sayılı tespit dosyası, Tapu Kayıtları, tanık beyanı, Keşif, Bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda sayılan nedenlerle, davamızın kabulü ile, Müvekkilime ait kiralananda kiracı olarak bulunan ve kiralananı teslim aldığı şekliyle iade etmeyerek kiralanana zarar veren davalıdan söz konusu zarar toplamı olan ………………. TL.-'nin dava tarihinden itibaren kanuni faiziyle tahsiline, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
               ……/……/2001
               Davacı Vekili
              
EK:
1.)    …../…/….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi,
2.)    ……………. Noterliğinin …/…/…… tarih ve ………… yevmiye numaralı ihtarnamesi,
3.)    ………. Sulh Hukuk Hakimliğinin ………/… D.İş. sayılı tespit dosyasından verilen karar örneği,
4.)    Tapu Kayıtları.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder