Pages

11 Şubat 2013 Pazartesi

İHBAR KIDEM TAZMİNATI İLE ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI DİLEKÇE ÖRNEĞİ


ANKARA …. İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :  

VEKİLİ                           :  

DAVALI                          :  

DAVA KONUSU            :   İş sözleşmesinden doğan tazminatların tahsili.( ............................ TL.)

OLAYLAR                      :
1. Davacı müvekkil, davalı işyerinde ....................... sigorta sicil nosu ile .../..../...... tarihinden .../.../....... tarihine kadar ..................... olarak çalışmıştır.
2. Müvekkil işini, işin gerektirdiği özen ve dikkatle yerine getirdiği halde davalı şirket, ekonomik olarak zor durumda olduğunu ileri sürerek müvekkile hiç bir tazminat ödemeden iş akdine son vermiştir.
3.      Haksız ve kötü niyetli olarak iş sözleşmesi fesh edilen müvekkil, davalı işyerinde ... yıl ... ay ... gün çalışmıştır. Çalışma süresi ve .................... TL. olan aylık ücretine göre hesaplanan ..................... TL. kıdem tazminatı ile, .................... TL. ihbar tazminatının ve ayrıca çalıştığı sürede hiç ücretli izin kullanmadığı için de ............................. TL. yıllık ücretli izin ücretinin, rızaen ve yapılan başvurulara rağmen ödenmemesi sebebiyle tahsilini dava ediyoruz.
                                        4. Fazlaya ait talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile, kıdem tazminatının akdin feshi tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi, ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER    :     İlgili mevzuat.
DELİLLER                      :      Şirket kayıtları, SSK kayıtları, ücret bordrosu, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin ve gerektiğinde  her tür türlü hukuki deliller.
NETİCE-İ TALEP          :      Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere binaen davanın kabulü ile, ............................ TL. kıdem tazminatının akdin feshinden itibaren en yüksek mevduat faizi, .................... TL. ihbar tazminatı ve ............... TL. yıllık ücretli izin alacağının yasal faiziyle birlikte, toplam ............................. TL.nın davalıdan tahsiline, fazlaya ait haklarımızın saklı tutulmasına, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalıya aidiyetine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. .../.../2013


Davacı Vekili
Av. ..............................

EK:
1.)  Vekaletname,
2. )ـcret bordrosu,
3.)  SSK kartı örneği,
4.)  SSK Genel Müdürlüğü kayıtları,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder