Pages

7 Şubat 2013 Perşembe

İHTİYATİ HACİZ DİLEKÇESİ (ASLİYE-BONO)

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Haciz İsteyen

Alacaklı        : ....

Vekil/leri        : Av. ....
              ....

Borçlu/lar        : ....
              ....

Konu            : İhtiyati Haciz İstemidir.

Olaylar        :1- (  )  Borçlu/ların  müvekkilime  vermiş  olduğu    .... TL.lık  ( ) Bono vadesinde ödenmemiş olup, borçlu/lar protesto ile ihtar edilmiştir.

              2-Yukarıda  açıklanan nedenlerle ve rehinle de teminat altına alınmamış  olan alacağımız için İİK'nun 257. Maddesi'nin aradığı şartlar gerçekleşmiştir.

              Bu   nedenle  sayın  başkanlığınızdan  İHTİYATİ  HACİZ isteme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Nedenler    : İİK, TTK ve ilgili mevzuat.

Deliller        : Bono Aslı vesair deliller.

Sonuç            : Alacağımız   karşılığında   borçlu/ların  taşınır  ve taşınmaz  malları  ile  üçüncü kişilerdeki  hak  ve  alacakları üzerine ihtiyati  haciz konulmasına, yargılama giderleri ile avukatlık  ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygı ile dilerim. 2013

Alacaklı Vekili
Av.....
E k l e r i       :
1-Vekaletname Örneği
2-     adet bono aslı ve protesto

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder