Pages

11 Kasım 2015 Çarşamba

MİRASIN REDDİ DAVASI DİLEKÇESİ

………….. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI    :   


DAVACI  VEKİLİ    :   

DAVALI    :    Hasımsız

DAVA KONUSU    :    Medeni Kanun m. 605 hükümleri gereğince mirassın reddi talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :

1.    Müvekkilim ……………………..'in babası ……………………. …/…/………… tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta yalnızca müvekkilim ……………………. kalmıştır.
2.    Müvekkilim ……………………… babasından kalan mirası istemediğinden kayıtsız şartsız reddetmek istediğinden kanunda belirtilmiş olan 3 aylık kanuni süre içerisinde mirasın reddine ilişkin iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    Medeni Kanun m. 605 md. ve ilgili maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :    Vasiyetname, nüfus kayıtları, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile, müvekkilim ……………………………'in babası ………………………………' ten kalan mirasını reddettiğinin tesciline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2015
Davacı Vekili
.
EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği
2.)    Vasiyetname fotokopisi
3.)    Nüfus kayıtları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder