Pages

1 Ocak 2013 Salı

İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI .

… İCRA TETKİK MERCİİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DOSYA NO    :    .

TEDBİRE İTİRAZ EDEN
(DAVACI)    :   

VEKİLİ    :   

KARŞI TARAF (DAVALI)    :   

VEKİLİ    :   

TALEP KONUSU    :    Takibin durdurulması talebimizin reddi sebebiyle red kararına karşı itirazlarımızın sunulması ve takibin durdurulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

İTİRAZLARIMIZ    :
1.    Borçlu …………………. müvekkilim davacı ……………….. adına senet tanzim ederek takip alacaklısına vermesi ve söz konusu senedin de icra takibi yoluyla müvekkilim davacıdan talep edilmesi üzerine yukarıda dosya numarasını arz ettiğimiz davayla süresinde tarafımızdan imzaya itiraz edilmiş ve takibin durdurulması istenmiştir.
2.    Sayın Mahkeme, Müvekkilimin tatbike konu imzalarının itirazımızla birlikte sunulmadığından bahisle takibin durdurulması talebimizi reddetmiştir. Oysa mahkemeye sunduğumuz vekaletnamede müvekkilimin imzası mevcut olup; senet aslındaki imzaya (çıplak gözle de bariz bir şekilde ayrılabileceği üzere) hiç benzememektedir. Buna ek olarak müvekkilime ait işyeri nöbet devir teslim defterindeki imzalarını da Sayın Mahkemeye ibraz ediyoruz.
3.    Müvekkilimin maaşından ihtiyati haciz yoluyla kesinti yapılmakta olup, hiç ilgisi bulunmayan takip mesnedi senet sebebiyle müvekkilim mağdur edilmektedir. Bu sebeplerle Müvekkilimin daha fazla mağdur edilmemesi için takibin durdurulmasına karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :    Senet aslı, vekaletname örneği, işyeri nöbet devir-teslim defteri ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Yukarıda açıklanan nedenlerle Müvekkilime ait olmadığı vekaletnamemizden açıkça anlaşılacak olan takibe konu olan senetteki imzaya dayanarak müvekkilimin daha fazla mağdur edilmemesi için maaşından yapılan kesintinin durdurulması amacıyla "takibin durdurulmasına" karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2013…
Davacı Vekili

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder