Pages

25 Ocak 2013 Cuma

İZALEİ ŞÜYUU DAVA DİLEKÇESİ

………………... SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACILAR    :   


DAVACI  VEKİLİ    :   


DAVALI    :   


DAVA KONUSU    :    İzaleyi Şuyuu- (Ortaklığın-Paydaşlığın giderilmesi) talebinden ibarettir.

OLAYLAR    :
1.    …………..-İli, ……………….. İlçesi, ……………….. mahallesinde kain ve tapunun …./… Ada, …. Parsel sayılı ve tamamı ……………… m2 bulunan gayrimenkul üzerinde davalılar …………….. ve ………………. Belediyesi ile müvekkilim olmak üzere üç kişinin hissedarı olup, bu yer hakkında hissedarlar arasında çok defa girişimde bulunulmuş olmasına rağmen rızası taksim hususunda bir anlaşma sağlanmamıştır.
2.    Duruşmaların yapılarak rıza-i taksim ve fiili taksim konusunda anlaşma sağlanamadığından satış suretiyle şüyuun izalesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :    Medeni Kanun m. 698 ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER    :    Tapu kaydı, bilirkişi, keşif, tanıklar ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP    :    Netice olarak yukarıda ada ve parsel sayıları ve yüzölçümü gösterilen gayrimenkul üzerinde hissedarlar arasında rıza taksim hususunda ittifak sağlanamadığından satış suretiyle zikrolun gayrimenkulun şüyuunun izalesini ve paydaşlığın giderilmesini saygıyla arz ve talep ederim

……/……/2013
Davacı Vekili

EK:
1.)    Onanmış vekaletname örneği,
2.)    Tapu kaydı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder